Fysiotherapie mogelijk weer vanuit basisverzekering vergoed

Fysiotherapie kan op termijn per aandoening/functieprobleem opgenomen worden in het basispakket. Dit adviseert het Zorginstituut Nederland (ZiNL) aan minister Schippers in het rapport Systeemadvies fysio- en oefentherapie. Een nieuwe balans tussen de toegang tot en de betaalbaarheid van goede zorg.

Goede fysiotherapie
Voordat dit mogelijk is moet aan twee voorwaarden worden voldaan. Eerst moeten zorgaanbieders en patiëntenorganisaties gezamenlijk per functieprobleem bepalen wat goede fysio- en oefentherapeutische zorg is. Daarna beoordeelt ZiNL of deze zorg effectief is en voldoet aan de andere criteria voor toelating tot het basispakket.

‘Opsteker voor veel patiënten’
Het advies van ZiNL ligt in lijn met het standpunt van het KNGF dat de huidige, zeer beperkte vergoeding van fysiotherapie in de basisverzekering in het nadeel is van patiënten die deze zorg om medisch evidente redenen langdurig nodig hebben. Niet alleen is daarmee deze zorg voor veel patiënten niet of nauwelijks –want alleen te verzekeren in de aanvullende polis- betaalbaar, maar ook de kosten voor de gezondheidszorg worden er hoger door. Immers, doordat klachten niet tijdig worden behandeld, neemt het risico op noodzakelijke behandeling in de duurdere tweede lijn toe.

Het KNGF hoopt dat het tempo van herinvoering van fysiotherapie in de basisverzekering hoog wordt gehouden en pleit dan ook voor een stapsgewijze invoering, waarbij de eerste stap is om de eerste 20 behandelingen fysiotherapie voor een aantal chronische aandoeningen terug in de basisverzekering te brengen. Een grote groep patiënten heeft er dan al snel baat bij.

‘Ik zie dit als een belangrijke opsteker voor veel patiënten in Nederland die door hun aandoening regelmatig een beroep moeten doen op fysiotherapeutische zorg. Nu moeten zij dat nog grotendeels zelf betalen of aanvullend verzekeren. Als de Minister dit advies overneemt valt die zorg straks onder de basisverzekering en wordt het voor iedereen toegankelijk. Dat het ZiNL aan dit advies voorwaarden verbindt, vind ik logisch. ZiNL adviseert te beschrijven wat fysiotherapie is en om de effectiviteit van behandelingen in kaart te brengen. Ook wordt geadviseerd om kwaliteit te borgen en meetinstrumenten te ontwikkelen.

Welnu, het KNGF, dus de beroepsgroep fysiotherapie zélf, heeft goede beschrijvingen van fysiotherapeutisch handelen al jaren geleden vastgelegd in Richtlijnen en Beroepsprofielen. Deze worden voortdurend wetenschappelijk getoetst en geactualiseerd. Ook zal duidelijk zijn dat fysiotherapie kosteneffectief is, met name bij het voorkomen van zorg in de duurdere tweede lijn. En als het gaat om kwaliteit: fysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister, waaraan een uitgebreid, transparant en landelijk gebruikt kwaliteitssysteem ten grondslag ligt. In 2017 introduceren wij een gemoderniseerd kwaliteitssysteem en een nieuw register, dat met wetenschappelijke onderbouwing voldoet aan alle moderne kwaliteitseisen en waarin ook de beste meetinstrumenten zijn opgenomen.

Kortom, we kunnen veel van de ZiNL-voorwaarden snel invullen. We zien het overleg met patiënten-organisaties dus ook graag snel starten als de Minister dit advies overneemt. Zo bereiken we dat patiënten die dat hard nodig hebben, nu en in de toekomst ook snel de noodzakelijke betaalde zorg krijgen. En dat kan niet snel genoeg gaan. We hebben er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk het tempo van herinvoering van fysiotherapie in de basisverzekering hoog kunnen houden’, aldus KNGF-voorzitter Guusje ter Horst.

KNGF

19 februari 2024
fysiosportief-ervaring-rick-spierklachten-fysiotherapie

De ervaring met fysiotherapie voor zijn spierklachten van Rick bij Henk

Dit is voor het eerst sinds tijden dat ik terug denk aan het moment dat ik te horen kreeg dat ik de spierziekte Limb-girdle spierdystrofie heb. Het is relatief snel een onderdeel geworden van mijn dagelijkse doen en laten. Natuurlijk duurde... Lees verder

13 februari 2024
pieter-bouma-manueel-therapeut-groningen-fysiosportief

Maak kennis met Pieter, ervaren manueel therapeut bij fysiosportief

Fysiotherapie is mensenwerk. Daarom stellen we ons graag aan je voor. Mijn naam is Pieter Bouma, parttime en nog maar kort officieel werkzaam binnen fysiosportief. Naar ik verwacht kan ik met mijn 40 jarige ervaring als fysiotherapeut, manueel therapeut, echografist van spieren en... Lees verder