Kostprijs fysiotherapie niet dekkend volgens KNGF onderzoek

Naar aanleiding van het signaal van de leden dat de tarieven fysiotherapie de kostprijzen niet dekken, heeft het KNGF bestuur augustus vorig jaar opdracht gegeven tot de uitvoering van een onafhankelijk onderzoek naar de integrale kostprijzen van fysiotherapie. In dit onderzoek kwam een gewogen gemiddelde kostprijs van € 36,14 per behandeling naar voren. Hoewel het onderzoek -“Indicatief kostenonderzoek fysiotherapie”- statistisch niet representatief is vanwege het kleine aantal deelnemende praktijken, geeft het wel een duidelijke indicatie dat praktijken onder integrale kostprijs moeten werken. Dit is niet het enige onderzoek dat daarop wijst. Zo toonde het Motivaction onderzoek uit november 2016 aan, dat fysiotherapeuten niet of nauwelijks nog in staat zijn te investeren in kwaliteit en innovatie.

Representatief onderzoek
De resultaten van dit vooralsnog indicatieve onderzoek bevestigen dus het signaal van de leden. De NZa is de meest aangewezen instantie om hier nader representatief onderzoek naar te doen. Zo’n onderzoek is noodzakelijk om ook statistisch verantwoord en representatief vast te stellen, dat fysiotherapeuten onder de integrale kostprijs werken. Het KNGF bestuur maakt zich er hard voor dat dit onderzoek de komende weken bij de NZa wordt aangekaart.

Uit het KPMG onderzoek, dat is uitgevoerd onder solisten, praktijken met een omzet kleiner dan € 500.000,-. en praktijken met een omzet groter dan € 500.000,-, kwam het volgende naar voren:

  • Het aantal solisten in het onderzoek is dermate klein, dat de resultaten niet werden meegenomen. Een voorlopige conclusie is wel dat solisten een relatief hoge kostprijs hebben ten opzichte van de grotere praktijken. De schaalvoordelen van een grotere praktijk kunnen hier mogelijk een oorzaak van zijn.
  • De gewogen gemiddelde kostprijs is € 36,14 per behandeling. Gewogen betekent: over alle prestaties heen en prestaties die vaker verricht worden tellen ook zwaarder.
  • Het onderzoek geeft ook een beeld van de gemiddelde kostprijzen per (meest voorkomende) prestatie. Voor de reguliere zitting is dat € 34,57.
  • De productiviteit, gedefinieerd als het aantal uren dat een fysiotherapeut direct met een patiënt bezig is, ligt op basis van een 40-urige werkweek tussen de 55% en 80% met een gemiddelde van 70%.
  • Bij de berekening van de kostprijzen is geen rekening gehouden met het ondernemersrisico (1,5 à 2%) en het rendement op geïnvesteerd vermogen (eveneens 1,5 à 2%). Dat maakt de kostprijzen in het rapport hoger en het verschil met de vigerende tarieven groter.

KNGF

19 februari 2024
fysiosportief-ervaring-rick-spierklachten-fysiotherapie

De ervaring met fysiotherapie voor zijn spierklachten van Rick bij Henk

Dit is voor het eerst sinds tijden dat ik terug denk aan het moment dat ik te horen kreeg dat ik de spierziekte Limb-girdle spierdystrofie heb. Het is relatief snel een onderdeel geworden van mijn dagelijkse doen en laten. Natuurlijk duurde... Lees verder

13 februari 2024
pieter-bouma-manueel-therapeut-groningen-fysiosportief

Maak kennis met Pieter, ervaren manueel therapeut bij fysiosportief

Fysiotherapie is mensenwerk. Daarom stellen we ons graag aan je voor. Mijn naam is Pieter Bouma, parttime en nog maar kort officieel werkzaam binnen fysiosportief. Naar ik verwacht kan ik met mijn 40 jarige ervaring als fysiotherapeut, manueel therapeut, echografist van spieren en... Lees verder