PRAKTIJKREGLEMENT

Voor een optimale dienstverlening aan jou als onze cliënt en om aan de wet en onze overeenkomsten met derden te voldoen, voeren wij als fysiosportief onze praktijkvoering uit op basis van dit praktijkreglement. Bij aanvang van onze dienstverlening aan jou verwijzen wij je naar dit reglement. Na aanvang van onze dienstverlening aan jou beschouwen wij je hiermee akkoord. Ook blijven wij je dan naar dit reglement verwijzen. De actuele versie van dit reglement is van toepassing op onze gehele praktijkvoering, al onze medewerkers en al onze cliënten. Het is gepubliceerd op onze memoborden en op onze website en kan op verzoek kosteloos worden verstrekt. Neem even de tijd om het te lezen en natuurlijk kun je ons daarna altijd je vraag stellen.

1 fysiosportief / Wij zijn maatschap fysiosportief, gevestigd aan de Vechtstraat 52, 9725 CW Groningen. Je kan ons bereiken via 050 313 69 88,  info@fysiosportiefgroningen.nl en www.fysiosportiefgroningen.nl. Onze overige gegevens zijn; KVK 62175483, AGB 04-047535, IBAN NL04 RABO 0136 6150 74, BTW NL854697937B01. Onze praktijkmanager is Onno Voerman. Je kan hem bereiken via onno@fysiosportiefgroningen.nl.

2 Verantwoordelijkheden / Wij vinden het leuk wanneer je onze praktijk bezoekt. Je kan van ons verwachten dat wij ons hier volgens de algemeen geldende fatsoensnormen en waarden gedragen. Wij vragen jou dit ook te doen. Tijdens je bezoek en het afnemen van onze diensten, ben je zelf verantwoordelijkheid voor jouw persoonlijke bezittingen en het voorkomen van persoonlijke ongevallen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, of de beschadiging van jouw bezittingen, of enig ongeval of letsel, van welke aard en door welke oorzaak dan ook in en rond onze praktijk. Wij adviseren je om je hiervoor voldoende te verzekeren.

Natuurlijk hebben wij ons ook verzekerd tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert, vermeerderd met het eigen risico onder de verzekering. Als de verzekeraar niet uitkeert, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat is betaald voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan. Denk je dat wij aansprakelijk zijn? Laat dit ons dan direct weten. Alle aanspraken vervallen namelijk wanneer wij hierover niet in kennis zijn gesteld door een brief of e-mail en binnen 1 jaar nadat de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan zijn verricht.

3 Dienstverlening / Het actuele overzicht van onze diensten en de bijbehorende tarieven is gepubliceerd op de memoborden in onze praktijk en op onze website. Bij aanvang van onze dienstverlening, beoordelen wij samen met jou de geschiktheid voor de betreffende dienst. Wij lichten je in over de reden, het doel en de te verwachten gevolgen van de handelingen die wij of jij gaat uitvoeren, zodat jij weloverwogen jouw beslissing voor toestemming hiervoor kan nemen. Bij ingrijpende handelingen en bij een voorbehouden handeling, vragen wij je voorafgaand een schriftelijke verklaring van toestemming te tekenen. Heb je bezwaren tegen onze medewerker en/of de handelingen? Geef dit dan onmiddellijk en voor aanvang aan. Bij twijfel, adviseren wij je de dienstverlening niet te starten en het advies van een hiertoe bevoegde derde in te winnen om jouw geschiktheid voor de betreffende dienst te bepalen.

Bij afwezigheid van de medewerker die jou normaal gesproken helpt, kan na toestemming van jou onze dienstverlening overgenomen door een voor de dienstverlening specifiek competente andere medewerker.

Wij stellen studenten in de gelegenheid een stage onder leiding van onze medewerkers te volgen. Studenten zullen zich altijd als zodanig aan je voorstellen en kunnen na jouw akkoord betrokken zijn bij onze dienstverlening aan jou.

Wil je bij ons komen fitnessen? Dan kun je hiervoor lid worden door het volledig invullen van ons inschrijfformulier. Je lidmaatschap is persoonlijk en start op de op je inschrijfformulier beschreven datum. Hierbij staan ook de eventuele resterende weken voor aanvang van de startdatum. Deze worden bij de eerste betaling van je lidmaatschapsbijdrage verrekend. Je lidmaatschap heeft automatisch opvolgende termijnen van 1 maand, tenzij schriftelijk anders met je overeengekomen. Je kunt je lidmaatschap wijzigen, pauzeren of beëindigen door een e-mail naar ons te sturen. Wil je opzeggen? Doe dit dan voor de 1e van de maand waarin je lidmaatschap beëindigd moet zijn. Ter bevestiging en als bewijs van de wijziging, ontvang je altijd een reactie per e-mail.

4 Afspraken / Om je door ons te laten helpen, maak je een afspraak met onze medewerkers. Je kunt van ons zowel schriftelijk als digitaal een overzicht van je afspraken ontvangen. Wil je je afspraak wijzigen? Doe dit dan minimaal 24 uur voorafgaand. Zo voorkom je dat wij de tijd onnodig reserveren en deze bij jou in rekening brengen voor het tarief van je niet nagekomen afspraak.

5 Betaling / Je bent in eerste instantie en onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk voor de volledige betaling van de door ons aan jou, of namens jou verleende diensten. Tenzij wij contractueel andere afspraken voor betaling van onze dienstverlening aan jou hebben gemaakt met jou of een derde partij. Bij vergoeding van onze dienstverlening door een derde partij, gaan wij er van uit dat jij op de op de hoogte bent van de geldende voorwaarden en budgetten. Bijvoorbeeld de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering, of het budget van jouw vergoedingsregeling. Ongeacht deze voorwaarden en budgetten, blijf jij financieel verantwoordelijk voor onze dienstverlening die niet vergoed worden door deze derde partij. Als er sprake is van vergoeding van onze dienstverlening door een derde partij, dan declareren wij de kosten van onze dienstverlening volgens de overeengekomen afspraken tussen ons en deze derde partij.

Indien van toepassing, zijn onze praktijktarieven inclusief BTW. Onze praktijktarieven fysiotherapie zijn van toepassing indien je geen aanvullende verzekering hebt, of indien het maximaal aantal te vergoeden behandelingen uit je aanvullende verzekering al vergoed zijn. Fysiotherapeutische materialen buiten vergoeding zorgverzekering worden in geen geval vergoed door een zorgverzekeraar en dus altijd aan jou gefactureerd.  Voor diensten die niet in onze praktijktarieven zijn opgenomen, komen wij voor levering een opdrachtbevestiging, of deelnemersovereenkomst met jou overeen.

Voor onze dienstverlening die je via automatische incasso betaald, gebruiken wij een inschrijfformulier inclusief SEPA machtiging voor doorlopende incasso-opdrachten. Door ondertekening van dit inschrijfformulier geef ons je een doorlopende machtiging om incasso-opdrachten naar jouw bank te sturen, om per vooruitbetaling en op maandbasis bedragen van jouw IBAN af te schrijven voor betaling van ontvangen diensten. Ben je het niet eens met een afschrijving? Dan kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met jouw bank en vraag naar de voorwaarden. Het incassant ID van fysiosportief is NL26ZZZ621754830001. Jouw machtigingskenmerk wordt na inschrijving bepaald en staat bij je incasso-opdracht. Alle gestorneerde incasso-opdrachten worden, afhankelijk van de reden van stornering, omgezet in een 2e incasso-opdracht of een factuur.

Heb je een vraag over je factuur? Mail ons deze dan binnen 7 dagen na de factuurdatum. Voor onze facturen hebben wij een betalingstermijn van 14 dagen. Betaal je het volledige factuurbedrag niet binnen deze termijn, dan verkeer je in verzuim met ingang van de 15e dag na de factuurdatum, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Je ontvangt van ons een herinnering van je factuur waarmee wij de betalingstermijn éénmalig met 14 dagen verlengen. Wanneer je in verzuim verkeert, dan kunnen wij incassomaatregelen nemen, of derden vragen dit te doen. We hopen dat je het niet zover laat komen, want alle extra kosten die hierdoor ontstaan, zijn minimaal €40, komen voor jouw rekening en zul je eerst moeten betalen, voordat je het oorspronkelijk factuurbedrag kan betalen. Bovendien kunnen wij in dit geval onze dienstverlening aan jou en jouw toegang tot onze praktijk direct opschorten.

6 Privacy / Jouw privacy is belangrijk voor ons. Bovendien willen wij transparant zijn in wat wij doen. Daarom hebben we een privacybeleid opgesteld waarin we op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst beschrijven hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen, bewaren en verwijderen.

Wanneer wij je mogen helpen, dan moeten wij persoonsgegevens over je verzamelen. Dit doen wij om je een goede behandeling, training, of begeleiding te kunnen geven, om dit administratief te verwerken en om onze praktijkvoering te laten voldoen aan ons praktijkreglement, de wet en onze overeenkomsten met zorgverzekeraars.

Bij aanvang van onze dienstverlening, vragen wij je akkoord voor ons praktijkreglement. Wij noteren je akkoord in jouw electronisch dossier. Bij dienstverlening met een schriftelijke overeenkomst, doen wij dit nogmaals door ondertekening van het inschrijfformulier. Ben je jonger dan 16 jaar? Dan verwerken we je persoonsgegevens alleen na toestemming door je ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Tijdens onze dienstverlening blijven wij je verwijzen naar ons praktijkreglement.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die wij nodig hebben en gebruiken deze ook alleen voor het doel waarmee wij ze ontvangen hebben. Wij ontvangen deze gegevens van jou, of doordat jij gebruik maakt van onze dienstverlening. Wij vergewissen ons van je identiteit door je persoonsgegevens te synchroniseren in onze administratie. Wij verwerken je volgende persoonsgegevens; naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, BSN, telefoonnummer, e-mail, huisarts, zorgverzekeraar, polisnummer, bankgegevens, lichamelijke gegevens, medische gegevens en gegevens over onze dienstverlening aan jou.

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor de bedoeling waarmee wij de gegevens verkregen hebben, of de wet ons dit verplicht. In deze gevallen delen wij persoonsgegevens met derden als; leveranciers van software en diensten ter ondersteuning van onze praktijkvoering, andere zorgverleners en zorgverzekeraars. Wanneer nodig, vragen wij je om extra, specifieke en aantoonbare toestemming voor het delen van je gegevens en komen wij voor verwerking een overeenkomst met de derde partij overeen, waardoor de verwerking volgens ons praktijkreglement geborgd is.

Op onze website gebruiken wij cookies. Dit doen wij zodat je op onze website kan navigeren en functies zoals mijnfysiosportief kan gebruiken. Ook krijgen wij zo inzichten om onze praktijkvoering te verbeteren. Wil je cookies uitschakelen? Neem dan contact op met de aanbieder van je browser. Ook kunnen op onze website verwijzingen naar websites van derden staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud en beveiliging van deze websites.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze verkregen hebben, of de wet dit ons verplicht.

Wij beveiligen jouw persoonsgegevens door middel van ons praktijkbeleid. Wij instrueren dit aan al onze medewerkers. Wij monitoren dit dagelijks en werken dit per kwartaal bij.

Jij hebt het recht op informatie van ons over onze verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens bij ons in te zien, te wijzigen en mee te nemen. Je hebt het recht je akkoord voor verwerking te beperken, of in te trekken. Ook heb je het recht je persoonsgegevens door ons te laten verwijderen. Dit kan alleen wanneer het bewaren van je gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een derde partij en wanneer de wet ons dit toestaat.

Heb je de indruk dat je geen actief akkoord hebt gegeven voor verwerking van jouw persoonsgegevens volgens ons praktijkreglement? Denk je dat ons privacybeleid, of onze uitvoer daarvan niet voldoende is? Of wil je gewoon meer informatie? Neem dan contact op met onze praktijkmanager. Hij is ook onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

Heb je contact gehad met onze praktijkmanager en ben je niet tevreden over onze verwerking van jouw persoonsgegevens? Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7 Contact / Heb je een vraag? Wil je je ervaringen bij ons delen? Of denk je dat onze praktijkvoering beter kan? Dat horen wij graag! Je kunt dit zowel bespreken met onze medewerkers, als met onze praktijkmanager.

8 Klacht / Heb je een klacht? Vertel dit ons dan direct! Onze praktijkmanager heeft graag een persoonlijk gesprek met je om je klacht en de oplossing te bespreken.

Wanneer je klacht betrekking heeft op onze fysiotherapeutische dienstverlening, dan kan onze praktijkmanager je klacht opnemen in de onafhankelijke klachtenregeling die wij met het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie hebben. Je kunt zelf ook gebruik maken van deze klachtenregeling. Het klachtrecht is gericht op de klager en het herstel van de relatie tussen klager en fysiotherapeut. De behandeling van de klacht is kosteloos en de klachtencommissie gaan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw klacht om. Daarnaast is het ook een middel ter verbetering van de kwaliteit van onze praktijkvoering. Als jouw klacht gegrond wordt verklaard, wordt een klachten procedure gestart en kan de klachtencommissie vrijblijvende aanbevelingen aan ons doen om onze fysiotherapeutische dienstverlening te verbeteren. Voor meer informatie over de klachtenprocedure kun je contact opnemen met de KNGF Klachtencommissie: Postbus 248 , 3800 AE, Amersfoort, 033 467 29 00.

8 Praktijkreglement / Dit is ons praktijkreglement 1.19 en gaat in op 6 november 2019. Wij kunnen dit reglement wijzigen. Als deze wijziging ingrijpend is, dan plaatsen we hiervan een nieuwsbericht op de nieuwspagina van onze website; www.fysiosportiefgroningen.nl/nieuws. Wijzigingen op dit reglement zijn alleen geldig wanneer wij deze schriftelijk met jou zijn overeengekomen. Op dit reglement is het Nederlands recht van toepassing. Wanneer een deel van dit reglement ongeldig of onwettig is, dan blijft de rest volledig van kracht. Toepassing van voorwaarden door jou of namens jou betrokken derden zijn niet van toepassing op ons reglement en onze praktijkvoering.